ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası, Ermat Motorlu Araçlar ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından yönetilen web sitelerinde kullanılmakta olan çerezlere ilişkin olarak, web sitesi ziyaretçilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Çerez Nedir?

Çerez, web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu metin dosyasıdır. Çerez, bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, web sitesinin geliştirilmesi ve ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleşmektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup; bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

2. Web Sitemizde Hangi Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Web sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Web sitemizde İşlevsellik ve Tercih Çerezleri sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak web sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Hedefleme veya Reklam Çerezleri ile sizlere web sitemizde veya web sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak fırsatını yakalıyoruz. Sosyal Medya Çerezleri ile kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulmasını sağlıyoruz.

3. Çerezlerin Yönetimi

Genellikle tarayıcılar, otomatik olarak çerezleri kabul edecek şekilde çalışmaktadır. Kullanmakta olduğunuz tarayıcınıza bağlı olarak; web sitelerini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerezler hakkında bunların kabul edilmesinden önce uyarı verilmesi, bütün çerezlerin engellenmesi ve sair hususlarda değişiklikler yapabilirsiniz. Web sitemizi farklı cihazlardan ziyaret ediyorsanız, her bir cihaz kapsamında tarayıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Web sitemizde kullanılan çerezleri engellemeniz halinde web sitemizden alınan verimin düşeceğini ve web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini bilgilerinize sunarız.

İnternet tarayıcılarındaki çerez ayarları hakkında daha detaylı bilgi için aşağıda belirtilen linkleri inceleyebilirsiniz.

Google Chrome için:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr4

Mozilla Firefox için:

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Microsoft İnternet Explorer için:

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Gizliliğiniz bizim için önemli olup; gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunması amacıyla sistemimiz ve altyapımız en güvenilir seviyede tutulmaktadır. Bu kapsamda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan Aydınlatma Metnine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ermat Motorlu Araçlar ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi; işbu metinde kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını haizdir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Ermat Motorlu Araçlar ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek ve size daha iyi ve güvenli hizmet sunmak amacıyla Şirketimiz tarafından mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Amacı

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileri toplama amaçlarımız:

Dönemsel kampanya çalışmaları yapmak,

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek,

İstatistiki bilgi toplamak ve derlemek,

Müşteri memnuniyetini artırmak,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmektir.

4. Kişisel Verilerin Paylaşımı

Şirketimiz KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla paylaşabilmektedir.

Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, avukatlarımıza, denetçilerimize, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, yetkili kamu kurumları ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şöyledir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ermat.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mersis No : 0364030211255171

Ticaret Sicil No : Merkez - 57680

İnternet Adresi : www.ermat.com.tr

Telefon Numarası : 0 232 253 66 66

E-Posta Adresi : bilgi@ermat.com.tr

Adres : Binbaşı Reşatbey Mahallesi Akçay Caddesi No:25/1 Gaziemir / İzmir

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

1. GENEL AÇIKLAMALAR

İşbu form 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13. maddelerine göre hazırlanmıştır.

KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklar tanınmış olup; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aynı kanunun 13/1. maddesi fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Ermat Motorlu Araçlar ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; aşağıda belirtilen başvuru yöntemlerinin kullanılması suretiyle yapılabilmektedir.

Yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin olarak aşağıda başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Elektronik Posta Adresi İle Başvuru bilgi@ermat.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Yukarıda belirtilen kanallar KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanalıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u ilerleyen süreç içerisinde başka yöntemler belirlediği takdirde bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Şirketimiz KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

2. BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili Başvuru Sahibi’ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları gerçekleştirebilmemiz için aşağıdaki bilgilerin tarafınızdan sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Ad-Soyad:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
Adres:

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, Tedarikçi, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışanı, Hissedar gibi)

Müşteri

Ziyaretçi

İş ortağı/Tedarikçi

Diğer: ...

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim: ...

Konu: ...

Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar: ...

Pozisyon: ...

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih: ...

Başvurulan Pozisyon: ...

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz: ...

Şirketimizle olan ilişkiniz sona erdi mi?

Evet

Hayır

3. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (KVKK md. 11/1)

Aşağıdaki tabloda KVKK’nın 11. maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak KVKK’nın 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

Talep No Talep Konusu Yasal Dayanak Seçiminiz (İlgili bölümü işaretleyiniz)
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. KVKK md. 11/1-a
2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. KVKK md. 11/1-b
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. KVKK md. 11/1-c
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. KVKK md. 11/1-ç
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. KVKK md. 11/1-d
6

Kişisel verilerimin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

Silinmesini talep ediyorum.

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

KVKK md. 11/1-e
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. KVKK md. 11/1-f
8

Kişisel verilerimin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

Silinmesini talep ediyorum.

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

KVKK md. 11/1-f
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. KVKK md. 11/1-g
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. KVKK md. 11/1-h

4. TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

KVKK’nın 11. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimiz tarafından KVKK’nın 13. maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir.

Talep No Talep Konusu Sağlanması Talep Edilen Ekstra Bilgi Sağlanması Talep Edilen Belge
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. Yok Yok
2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. Yok Yok
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. Yok Yok
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum Yok Yok
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz: Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
6

Kişisel verilerimin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

Silinmesini talep ediyorum.

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz: Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler.
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel veriniz: Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
8

Kişisel verilerimin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

Silinmesini talep ediyorum.

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz: Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler.
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin: Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler.
10 Kişisel verilerimin KVKK’ya aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. KVKK’ya aykırılığa konu olan hususu belirtiniz: Yandaki kolonda belirtmiş olduğunuz mahkeme kararı veya Kurul kararının örneklerini; bunların sizlerle olan ilişkisi ve uğradığınız zararın tutarını gösteren her türlü belgeyi başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

5. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (KVKK md. 13/1-3)

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli özel yetki içeren bir vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı - Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Ermat Motorlu Araçlar ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin ("Şirket") kullanıcıların isteğine bağlı olarak web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken izlediği prensipler bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenmektedir.

1. Web Sitemiz Üzerinden Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

Şirketimiz web sitesi üzerinde, kullanıcıların web sitesine erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak kullanıcının; kimlik bilgisini, işlem güvenliği bilgisini, IP bilgisini, iletişim bilgisini, talep/şikâyet yönetimi bilgisini, kullanıcı bilgisini, olay yönetim bilgisini, kullanıcı işlem bilgisini web sitesine konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi isteği doğrultusunda Şirketimiz ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

2. Web Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgilendirme

Şirketimiz tarafından, kullanıcıların web sitesindeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmakta olup; işbu çerezlere ilişkin Şirket politikamıza internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

3. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Kullanılma Amacı

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak kullanıcının web sitesinden faydalanabilmesi, web sitesine üyelik söz konusu ise üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda kullanıcıya gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, kullanıcı ile temas kurulması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenmektedir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri kullanıcının ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

4. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Paylaşımı

Şirketimiz, web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri web sitesi kapsamında kullanıcıya sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir.

Şirketimiz kullanıcının güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, hizmetlerimize ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda veya kullanıcıya sunulan sair gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için kullanıcı verilerini gerekli gördüğü üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kullanıcının kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

5. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

Kullanıcı, Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda sıralanan haklarına yönelik başvurularını, www.ermat.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilecektir. Anılı taleplere ilişkin Şirketimizin gerekçeli yanıtı, yazılı veya dijital ortamdan kullanıcıya iletilecektir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esas olup; işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kullanıcı, Şirketimize kendisi tarafından sağlanmış olan, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilere İlişkin Saklama Süresi

Şirketimize kullanıcı tarafından sağlanan kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca saklanacaktır.

7. Şirketimizin Veri Güvenliğine İlişkin Almış Olduğu Önlemler

Şirketimiz, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Web sitesi üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamakta olup; kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

8. Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Şirketimiz, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, kullanıcıya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mersis No : 0364030211255171

Ticaret Sicil No : Merkez - 57680

İnternet Adresi : www.ermat.com.tr

Telefon Numarası : 0 232 253 66 66

E-Posta Adresi : bilgi@ermat.com.tr

Adres : Binbaşı Reşatbey Mahallesi Akçay Caddesi No:25/1 Gaziemir / İzmir

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ERMAT MOTORLU ARAÇLAR VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ WHATSAPP İLETİŞİM HATTI İÇİN AYDINLATMA METNİ 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı 

Ermat Motorlu Araçlar ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Ermat Motorlu Araçlar ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi WhatsApp Hattı İçin Aydınlatma Metni KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Veriler’’iniz için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.

2. Veri Sorumlusu 

Veri Sorumlusu: Ermat Motorlu Araçlar ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Akçay Caddesi No:25/1 Gaziemir / İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” olarak anılacaktır.) 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’imizin bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, Şirket içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde Şirket’imiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler gereği veya Şirket’imizin iş ve işlemlerinde daha doğru bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde ve KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Verisi

İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

İletişim Verisi

İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn: Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-Posta Adresi)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

İlgili kişiye ait görsel verilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Fotoğraf)

İşlem Güvenliği Verisi

İlgili kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Log Kayıtları)

Pazarlama Verisi

Bu veri kategorisi kişiye ait alışveriş geçmişi gibi pazarlama verilerini içermektedir. (Örn: Çerez Kayıtları, Geçmiş Alışveriş Bilgisi)

Müşteri İşlem Verisi

Bu veri kategorisi müşteriye ait işlem verilerinin bulunduğu veri grubudur. (Örn: Çağrı Merkezi Kayıtları, Çek, Fatura, Senet Bilgileri vb.)

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (Örn: Engellilik Bilgisi)

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Şirket’imiz ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları) Şirket’imiz veya Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Şirket işlerinin yürütüldüğü veya Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Kamera görüntülerinin depolanması, Şirket işlerinin yürütüldüğü veya Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Mal/hizmet satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Malul veya engellilerin taşıt alımlarında ÖTV istinasının uygulanması,
 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet, hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması

 

amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

5. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya kamu kurumları ve sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmeye dayalı hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız kuruluşlar,
 • Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz,
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler,
 • Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız,
 • Danışmanlar,
 • İş ortakları

 

ile KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • İlgili kişisel verileri, WhatsApp isimli uygulama üzerinden paylaşmanız nedeniyle, kendi adını taşıyan iletişim uygulamasını kullanmak isteyen kişilere sunduğu hizmet ile bağlı WhatsApp Inc. (WhatsApp isimli uygulamanın merkezi, veri kayıt alanları yurtdışında bulunmaktadır.) adlı tüzel kişiliği haiz şirket

 

ile KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Şirket’imiz ve Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, Şirket’imizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

7. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’’e göre “Akçay Caddesi No:25/1 Gaziemir / İzmir”  bilgi@ermat.com.tr adresine e-postanızın Şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle Şirket’imizin ermat@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak yukarıda sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenlemeler, Ermat Motorlu Araçlar ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde yapılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN
YURTDIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Ermat Motorlu Araçlar ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne WhatsApp Hattı üzerinden belirtmiş olduğum kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği, pazarlama, müşteri işlem ve sağlık verilerimin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikâyetlerin alınması amacıyla Ermat Motorlu Araçlar ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin WhatsApp kurumsal hesabı üzerinden yurtdışı konumlu WhatsApp Platformu'na aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi ve işbu muvafakatnameyi hiçbir baskı ya da zorlama altında olmaksızın hür irademle verdiğimi kabul ve beyan ederim.   

Kişisel verilerimin yurtdışı konumlu WhatsApp Platformu'na aktarılmasına onay veriyorum.

İlgili Kişi

Ad:
Soyad:
Tarih: